Förskolans och skolans huvudman har stort ansvar

Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan, det ligger ett stort ansvar på skolornas huvudmän vad gäller att ta fram rutiner och stöd för skolorna i deras arbete.

Det behövs ett aktivt huvudmannaskap och systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation och stöd mellan skolhuvudmannen och en förskolas och skolas förskolechef/rektor när det gäller

diskriminering och kränkande behandling.

 

 

 

Enligt skollagen har huvudmannen följande ansvar:

  • Se till att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10§ iakttas.

  • Utreda uppgifter om diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

  • Vidta åtgärder för att förhindra att kränkningar sker i framtiden.