Förskolechef och rektor

Skolans rektor och ledningsgrupp har det samlade ansvaret för organisationen och uppföljningen av likabehandlingsarbetet. EHT, utredningsgrupp och trygghetsteam har en central roll för att avlasta rektor och vara ett stöd till övrig personal.

  • Hur skapar rektor och skolans ledningsgrupp mandat i verksamheten för likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling?
  • Vad säger lagen om anmälningsskyldigheten och dokumentationskraven?
  • Hur kan rektor följa upp resultatet av arbetet?
  • Hur inspirerar skolans ledningsgrupp pedagoger att ta ansvar för främjande och förebyggande arbete.

 

Kränkande behandlingar går att stoppa!

 

Viktiga utgångspunkter för arbetet är:

  • Nolltolerans mot kränkande behandling
  • Ha ett gemensamt synsätt på vad nolltolerans är
  • Ha ett gemensamt och systematiskt förebyggande arbete där barn, elever, vårdnadshavare och personal deltar
  • Med vuxna som tar barn och elever på allvar och lyssnar på dem - FÖRTROENDEFULL VUXENRELATION
  • Hög vuxennärvaro

 

 

Skolans ledningsgrupp har det samlade ansvaret.